(18)


آں عزم بلند آور آں سوز جگر آور
شمشير پدر خواہي بازوے پدر آور