خودي کي جلوتوں ميں مصطفائي

 
خودي کي جلوتوں ميں مصطفائي
خودي کي خلوتوں ميں کبريائي
زمين و آسمان و کرسي و عرش
خودي کي زد ميں ہے ساري خدائي!