دين وسياست


کليسا کي بنياد رہبانيت تھي
سماتي کہاں اس فقيري ميں ميري
خصومت تھي سلطاني و راہبي ميں
کہ وہ سربلندي ہے يہ سربزيري
سياست نے مذہب سے پيچھا چھٹرايا
چلي کچھ نہ پير کليسا کي پيري
ہوئي دين و دولت ميں جس دم جدائي
ہوس کي اميري ، ہوس کي وزيري
دوئي ملک و ديں کے ليے نامرادي
دوئي چشم تہذيب کي نابصيري
يہ اعجاز ہے ايک صحرا نشيں کا
بشيري ہے آئينہ دار نذيري!
اسي ميں حفاظت ہے انسانيت کي
کہ ہوں ايک جنےدي و اردشيري