16-1.gif (24345 bytes)
16-2.gif (4935 bytes)


16-3.gif (3169 bytes)