19-1.gif (6549 bytes)
19-2.gif (4949 bytes)

19-3.gif (1583 bytes)