اعليحضرت نواب سرحميد اللہ خاں فرمانروائے بھوپال کي خدمت ميں!


زمانہ با امم ايشيا چہ کرد و کند
کسے نہ بود کہ ايں داستاں فرو خواند
تو صاحب نظري آنچہ در ضمير من است
دل تو بيند و انديشہ تو مي داند
بگير ايں ہمہ سرمايہء بہار از من
'
کہ گل بدست تو از شاخ تازہ تر ماند'