فہر ست

’’رموز بیخودی‘‘
پیش کش بحضور ملت اسلامیہ
تمہید : در معنی ربط فرد و ملت
در معنی اینکہ ملت از اختلاط افراد پیدا میشود و تکمیل تربیت او از نبوت است
ارکان اساسی ملیہ اسلامیہ
رکن اول: ’’توحید‘‘
در معنی اینکہ ی
أس و حزن و خوف ام الحبا ئث است و قاطع حیات ، و توحید ازالۂ این امراض خبیثہ می کند
محاورہ
ٔ تیرو شمشیر
حکایت شیر و شہنشاہ عالمگیررحم
ة اللہ علیہ
رکن دوم : ’’رسالت‘‘
در معنی اینکہ مقصود رسالت محمدیہ تشکیل و تاسیس حریت و مساوات و اخوت بنی نوع  دم است
حکایت بوعبیدو جابان در معنی اخوت اسلامیہ
حکایت سلطان مراد و معمار در معنی مساوات اسلامیہ
در معنی حریت اسلامیہ و سر حادثہ
ٔ کربلا
در معنی اینکہ چون ملت محمدیہ موسس بر توحید و رسالت است پس نہایت مکانی ندارد
در معنی اینکہ وطن اساس ملت نیست
در معنی اینکہ ملت محمدیہ نہایت زمانی ہم ندارد کہ دوام این ملت شریفہ موعود است
در معنی اینکہ نظام ملت غیر از  ئین صورت نبنددو  ئین ملت محمدیہ قر ن است
در معنی اینکہ در زمانہ
ٔ انحطاط تقلید از اجتہاد اولیتراست
در معنی اینکہ پختگی سیرت ملیہ از اتباع آئین الہیہ است
در معنی اینکہ حسن سیرت ملیہ از ت
أدب بہ  داب محمدیہ است
در معنی اینکہ حیات ملیہ مرکزمحسوس میخواہد و مرکز ملت اسلامیہ بیت الحرام است
در معنی اینکہ جمعیت حقیقی از محکم گرفتن نصب العین ملیہ است و نصب العین امت محمدیہ حفظ و نشر توحید است
در معنی اینکہ تو سیع حیات ملیہ از تسخیر قوای نظام عالم است
در معنی اینکہ کمال حیات ملیہ این است کہ ملت مثل فرد احساس خودی پیدا کند و تولید و تکمیل این احساس از ضبط روایات ملیہ ممکن گردد
در معنی اینکہ بقای نوع از امومت است و حفظ و احترام امومت اسلام است
در معنی اینکہ سید
ة النساء فاطمةالزہرا اسوۂ کاملہ ایست برای نساء اسلام
خطاب بہ مخدرات اسلام
خلاصہ
ٔ مطالب مثنوی در تفسیر سورۂ اخلاص
قل ھواللہ احد
اللہ الصمد
لم یلدو لم یولد
ولم یکن لہ کفواً احد
عرض حال مصنف بحضور رحم
ة’‘للعالمین